Στις μέρες μας, η διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων είναι ένας μεγάλος επιστημονικός κλάδος ο οποίος αυξάνεται συνεχώς και καλείται συνεχώς να αντιμετωπίσει καινούριες προκλήσεις. Σκοπός της βιώσιμης διαχείρισης υγρών αποβλήτων είναι να παρέχει ένα σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή άλλων οργανισμών, να διατηρεί την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ακεραιότητα των οικολογικών συστημάτων, να ανακτά θρεπτικά συστατικά αλλά και να παράγει ενέργεια και να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους αποτελεσματικά. Η απότομη ανάπτυξη των αστικών περιοχών, τείνει να κάνει τη χρήση της βιώσιμης διαχείρισης επιτακτική.(Aggelakis and Tchobanoglous 1995).
Με δεδομένο ότι η κάλυψη περιοχών με αποχετευτικό δίκτυο, ιδιαίτερα περιοχών με αραιή δόμηση, που είναι υψηλού κόστους, δεν είναι εφικτή στο κοντινό μέλλον και ότι η ζήτηση νερού θα αυξάνεται συνεχώς, η αποκεντρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων θεωρείται πλέον απαραίτητη,για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η αποκεντρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων, θα συμβάλει:

  1.  Στην βελτίωση της διαχείρισης υπαρχόντων εγκατεστημένων συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, κυρίως στην αύξηση της απόδοσης τους
  2.  Στην εξυπηρέτηση οικισμών ή άλλων εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε απομακρυσμένη θέση
  3.  Στη δημιουργία οικολογικών και υψηλά αποδοτικών έργων μεταξύ απομακρυσμένων γειτονικών οικισμών, όπου υπάρχουν προοπτικές επαναχρησιμοποίησης τοπικά των επεξεργασμένων εκροών, καθώς και σε περιοχές που έχουν έλλειψη σε νερό
  4.  Στην σωστή διάθεση των επεξεργασμένων εκροών  σε υδατικούς αποδέκτες περιοχών, που επιβάλλονται όλο και πιο αυστηρά μέτρα
  5. Στην αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης σε δήμο ή επιχείρηση προκειμένου να επεκταθεί η ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση επεξεργασίας (Αγγελάκης, 2001)

Η εφαρμογή αποκεντρωμένων συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε συνδυασμό με την επαναχρησιμοποίηση των εκροών τους, σε διάφορες χρήσεις όπως η άρδευση και ανάπτυξη πρασίνου η πυροπροστασίας, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία έτη σε πολλές προηγμένες χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Οι περισσότερες από τις μονάδες επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στα αποκεντρωμένα συστήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων απαιτούν πολύ μικρές λειτουργικές δαπάνες και πολύ σπάνια τυχαίνουν συντήρησης.